footer

درباره ی مرکز تخصصی مـاساژ دکتر نـدا احمـدیـان

تکنیک های مدرن ماساژهای آلمان بسیار بسیار متفاوت از ماساژهای شرقی وآسیای میانه هستند.در این ماساژها،ماساژ مانند یک داستان برایتان انجام میشود.یک مقدمه دارد یک موخره دارد.یک هدف کلی داخل ماساژ دنبال میشود.در کل ماساژ غربی توجه مضاعفی به آناتومی،فیزیولوژی و حرکت انرژیها داخل بدن دارد.امیدوارم که توانسته باشم بعنوان یک ماساژتراپیست،شمارا با دنیای درونتون آشنا کنم.باشد که شما را در حال استفاده ازین خدمات ببینم.و به این ادراک فکری رسیده باشید که ماساژ شمارا جپان،شاداب،سلامت میکند،ماساژ از بیمارها دورتان میکند،جوان میمانید شاداب میمانید.